Uruchomienie Pracowni lub Gabinetu RTG


Uruchomienie pracowni lub gabinetu RTG to skomplikowany proces, zajmujący wiele czasu oraz wymagający znajomości przepisów prawa w zakresie promieniowania jonizującego. Przepisy te określone są w:
  • Ustawie z dnia 29 listopada 2000r., Prawo Atomowe ( Dz. U. 2012.246)
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1325) w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu kompleksową pomoc przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie działalności z promieniowaniem RTG.

Jak to zrobić KROK PO KROKU:

1. Wybór aparatu RTG

2. Opracowanie Projektu Osłon Stałych

3. Instalacja aparatu RTG

4. Pomiary dozymetryczne w celu sprawdzenia, czy osłony przed promieniowaniem jonizującym w gabinecie rentgenowskim, są wystarczające i zabezpieczają we właściwy sposób osoby przebywające np. w poczekalni

5. Pomiar skuteczności wentylacji w gabinecie RTG

6. Dostosowanie warunków w gabinecie lub pracowni RTG, aby zachować kontakt wzrokowy np. okienko ołowiane w drzwiach, w ściance lub w parawanie, za która wykonywana jest ekspozycja, kamera audiowizualna, lustro w którym widzimy pacjenta

7. Podpisanie umowy z laboratorium, prowadzącym kontrolę dawek indywidualnych lub w środowisku pracy

http://dawki.ifj.edu.pl
http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/structure/radio_prot_agency
http://wzorcowanie.ifj.edu.pl

8. Skompletowanie dokumentów pracowników, którzy będą narażeni na pracę w promieniowaniu jonizującym

  • zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie
  • certyfikaty potwierdzające udział w kursie z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta
9. Oznakowanie pracowni RTG wraz z informacją dla kobiet w ciąży o zastosowaniu promieniowania RTG w badaniu

10.Złożenie wniosku o uruchomienie pracowni lub gabinetu RTG w SANEPIDZIE z załącznikami:

♦Ewidencja pracowników;
♦ Umowa z laboratorium, które będzie wykonywać pomiary dozymetryczne;
♦ Protokoły pomiarów dozymetrycznych;
♦ Projekty osłon stałych wraz z opinią Sanepidu;
♦ Księga Jakości plus procedury;
♦ Zakładowy plan postępowania awaryjnego, program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
♦ Umowa z Inspektorem Ochrony Radiologicznej wraz z certyfikatem;
♦Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej bądź pomieszczenia w ramach prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej;
♦ Dokument potwierdzający rejestrację aparatu RTG zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych;
♦Instrukcje pracy z aparatem RTG ustalające szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;
♦ Dokumentacja techniczna wraz z instrukcją obsługi aparatu RTG;
♦ Dokumenty potwierdzające spełnienie testów akceptacyjnych przez urządzenia radiologiczne;
♦ Dokument potwierdzający spełnienie testów specjalistycznych;
♦Program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej
♦ Protokół przeglądu wentylacji;
♦ Zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego;
♦ NIP;
♦ REGON;
♦ KRS jeśli dotyczy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

11. OSTATNI ETAP - odbiór gabinetu lub pracowni rentgenowskiej przez pracowników WSSE. Kontrola polegająca na sprawdzeniu, czy stan faktyczny gabinetu RTG zgadza się z projektem oraz dokumentacją.