Kurs z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51, poz.265) wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz zasadami ochrony radiologicznej pacjenta. Kurs ten skierowany jest do LEKARZY DENTYSTÓW wykonujących medyczne procedury radiologiczne.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu stacjonarne szkolenie składające się z części teoretycznej oraz praktycznej!!! Dzięki możliwościom, które posiadamy, doświadczeniu jakimi dysponują nasi praktycy i specjaliści, zapewnimy Państwu profesjonalne szkolenie, na którym zdobędziecie Państwo wiedzę w zakresie przepisów prawa oraz prawidłowego wykonywania zdjęć rentgenowskich w stomatologii!

REJESTRACJA

Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie wypełnionego i odesłanego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia dokonanej opłaty za szkolenie oraz egzamin na adres e-mail: magdalena.klimek@sternweber.pl

Formularz uczestnika kursu

NOWY TERMIN WKRÓTCE

GODZINY
9.00 - 18.00

KOSZTY UCZESTNICTWA

600 zł brutto cena zawiera koszt egzaminu oraz catering

Za kurs przyznawanych jest 8 punktów edukacyjnych!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

Szczegółowy program


EGZAMIN

Warunkiem uczestnictwa oraz dopuszczenia do egzaminu z ochrony radiologicznej pacjenta jest przedstawienie komisji egzaminacyjnej:
 • wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
Wniosek

 • kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,
 • dokonanie wpłaty za egzamin w wysokości 140 zł oraz szkolenie na poniższy numer konta bankowego,
Stern Weber Polska sp. z o.o.
03-982 Warszawa, ul. Kosmatki 26
BGK 40 11301017 0200 0000 0005 1097
z dopiskiem KURS ORP oraz IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA


Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie oraz osoby, które:
 1. uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub
 2. uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
 3. uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
 4. ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
 5. ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
  i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

REGULAMIN KURSU

Regulamin kursu