Inspektor Ochrony Radiologicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej (…)
Ust. 5 Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w tych pracowniach (…) Ustawy z dnia 29 listopada 2000r., Prawo Atomowe ( Dz. U. 2012.246)

Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Radiologicznej:

♣ nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracowników;
♣nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
♣nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej, dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej;
♣nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
♣dokonuję oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy współpracuję z organami nadzoru nad pracowniami rtg;
♣ nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej oraz nad prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy;
♣ współpraca z organami nadzoru nad pracowniami i gabinetami RTG.
♣nadzór nad postępowaniem wynikającym z planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie pracowni lub gabinetu RTG zaistnieje zdarzenie radiacyjne.

Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej:

♣prowadzenie konsultacji z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej w gabinecie lub pracowni RTG
♣ sprawdzania kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
♣ może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, jeżeli zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu;
♣ wydaje opinię, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych w zakresie ich skuteczności i sprawności.