Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to obowiązkowy element poprawnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w pracowni lub gabinecie rentgenowskim.

Zgodnie z § 53. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kliniczny audyt wewnętrzny jest przeprowadzany co najmniej raz na rok, a także doraźnie w razie potrzeby, na pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia.

Audyt Wewnętrzny z zakresu rentgenodiagnostyki obejmuje sprawdzenie co najmniej:
1) zgodności procedur roboczych z wzorcowymi;
2) analizy zdjęć odrzuconych;
3) sposobu postępowania z podstawową dokumentacją medyczną (skierowania, opis wyniku);
4) częstości wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych;
5)wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych i porównania ich z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych.

Audyt wewnętrzny wykonywany jest na polecenie kierownika pracowni lub gabinetu rentgenowskiego.
Kierownik powołuje zespół audytorski, który składa się z lekarza radiologa i technika elektroradiologii lub fizyka medycznego albo inżyniera medycznego. Jeśli w pracowni lub gabinecie rentgenowskim nie ma możliwości powołania zespołu audytorskiego, kierownik występuje w tej sprawie z wnioskiem do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zespół audytorski w terminie 30 dni od dnia zakończenia audytu przekazuje Kierownikowi jednostki organizacyjnej sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
Za usunięcie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie audytu odpowiada Kierownik jednostki organizacyjnej.